top of page

קיבוץ עין צורים

שימור המורשת בקהילות ישראליות

באמצעות אוספים ותצוגות

בקיבוץ עין צורים מתרכז מכלול המייצג את שימור המורשת בקהילות ישראליות באמצעות אוספים ותצוגות: תצוגה ארכאולוגית ממצאי האזור, אוסף הקשור לביוגרפיה של יהודה נוימן מאחרוני לוחמי גוש עציון בתש"ח וצריף הראשונים: תצוגה עשירה שנאספה על ידי חברי הקיבוץ מאוספי פריטי ראשית ההתיישבות, וחפצים.

קיבוץ עין צורים, אוסף תש״ח וצריף ראשונים
bottom of page