top of page

נס הקוממיות


פעם אחר פעם אנחנו מוצאים בבתי האוסף של מיזם ארץ חפץ פריטים שחוזרים ומופיעים באתרים שונים. כזה הוא 'נס הקוממיות', אות ההוקרה אשר הוענק על ידי צה"ל במסדר צבאי ליישובים ומוסדות אשר לחמו במלחמת העצמאות ולפי ההגדרה "נשארו על מקומם".

היישובים שזכו להיכלל ברשימה קיבלו הזמנה לאירוע הענקת הנס עם הנחיות ברורות להשתתפות ולשמירה על האות.

כך לדוגמה באירוע היו צריכים להשתתף נציגים - גבר ואישה מהיישוב. האות עצמו אמור להיות שמור במקום ציבורי וניתן להשתמש בו רק בימי זיכרון וביום העצמאות.

עוד נקבע כי במידה וייעזב היישוב או יחדל מלהתקיים מכל סיבה שהיא יש להחזיר את נס הקוממיות בצירוף מגילת הקלף למשרד הביטחון.

בתעודה שנלוותה לנס הקוממיות של הישובים נרשם: "וזאת התעודה בישראל כי [שם היישוב] היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לניצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות".

ביום העצמאות בשנת תשט"ו, 1955, הוענק נס הקוממיות ל-91 יישובים. 70 יישובים קיבלו את הנס בטקס מרכזי באצטדיון רמת גן בנוכחות נשיא המדינה יצחק בן-צבי, שר הביטחון דוד בן-גוריון והרמטכ"ל משה דיין. 20 יישובים נוספים קיבלו את הנס בטקסים מקבילים בעפולה ובבאר שבע.
נס הקוממיות שקיבל קיבוץ עין צורים
אות הקוממיות שקיבל קיבוץ יד-מרדכינס הקוממיות שקיבל קיבוץ דגניה א'הזמנה להשתתפות באירוע הענקת נס הקוממיות לקיבוץ כפר עציון


bottom of page