top of page

ספר התנ"ך ממוזיאון מורשת צאן ברזל


בעז קרצ'מר ממוזיאון מורשת צאן ברזל בצאלים, שמשתתף במיזם ארץ חפץ, מספר:

באחד הימים הגיעה אליי חברת קיבוץ והביאה לי משהו שאבא שלה נתן לה. היה זה ספר תנ"ך קטן עם תבליט נחושת של משה רבנו האוחז בלוחות הברית עליו. הופתעתי לראות את התנ"ך ומיהרתי לוטרינה הראשונה שם הייתה מונחת הגלופה שממנה נוצר התבליט. גלופה שהכין סבי. פתחתי את ספר התנ"ך ומצאתי בפנים את ההקדשה משנת תש"ו:

"זה ספר הספרים מתנה הוא לך משה ליום כניסתך לעול מצוות. הקבוצה."

התקשרתי למשה, אביה של חברת הקיבוץ אשר קיבל בנערותו את הספר, וסיפרתי לו על התגלית שסבא שלי היה זה שיצר את הגלופה. ביקשתי להחזיר לו את הספר אך משה רצה שישמר אצלי במוזיאון. לאחר מכן התברר לי כי משה הגיע אחרי השואה עם ילדי טהרן שניצלו על ידי צבא אנדרס הפולני, ונקלטו בקבוצות נוער בקיבוצים. מאוחר יותר נסגר המעגל כשמצאתי עבודות של סמלים ועיטורים שבני משפחתי ייצרו עבור החיילים הפולנים בעת שהותם בארץ.



ספר התנ"ך שמוצג במוזיאון מורשת צאן ברזל



ההקדמה בעמוד הפנימי של הספר



סמלים שייוצרו על ידי משפת קרצ'מר עבור החיילים הפולנים בזמן שהותם בארץ

bottom of page