top of page

תצוגות ואוספים בקיבוץ עין צורים


בקיבוץ עין צורים מתרכז מכלול המייצג את שימור המורשת בקהילות ישראליות באמצעות אוספים ותצוגות: תצוגה ארכאולוגית ממצאי האזור, אוסף הקשור לביוגרפיה של יהודה נוימן מאחרוני לוחמי גוש עציון בתש"ח וצריף הראשונים: תצוגה עשירה שנאספה על ידי חברי הקיבוץ מאוספי פריטי ראשית ההתיישבות, וחפצים.
קיבוץ עין צורים, אוסף תש״ח וצריף ראשונים

bottom of page